statessf@gmail.com   +91-495 272104, +91-495 4010991
CK Rashid Bukhari
CK RASHID BUKHARI
PRESIDENT

A.P Muhammed Ashhar
AP MUHAMMED ASHHAR
GENERAL SECRETARY

CP Ubaidulla Saqafi
CP UBAIDULLA SAQAFI
FINANCE SECRETARY

CN Jafar Sadiq
CN JA’FAR SADIQUE
SECRETARY

M AbduRahman
M ABDURAHMAN
SECRETARY

KY Nizamuddeen Fazily
KY NIZAMUDDEEN FAZILY
SECRETARY

Muhammed Shareef Nizami
MUHAMMED SHAREEF NIZAMI
SECRETARY

SSF Secretary 2019-20
Dr. VK SHAMEERALI
SECRETARY

SSF Secretary 2019-20
CR KUNHUMUHAMMED
SECRETARY

SSF Secretary 2019-20
HAMIDALI SAQAFI
SECRETARY

SSF Secretary 2019-20
MUHAMMED NIYAS
SECRETARY

SSF Secretary 2019-20
JA’FAR SADIQUE N
SECRETARY

SSF Secretary 2019-20
ANEES MUHAMMED
SECRETARY